top of page

REGULAMIN

1.   Każdy projekt wyceniany jest indywidualnie. Do wyceny projektu niezbędne są: wizyta na budowie lub projekt budowlany obiektu (dodatkowo zdjęcia), dokładny metraż pomieszczeń, wybór zakresu projektu przez klienta, oszacowanie czasu rozpoczęcia budowy przez klienta oraz przybliżonego budżetu na wykończenie wnętrza.

 

2. Po ukończeniu projektu (wykonawczy oraz pod klucz), Projektant zawiadamia Klienta o gotowości przekazania ukończonego projektu wraz ze sporządzonymi rysunkami technicznym dla wykonawców drogą e-mail oraz przekazuje gotowy projekt w formie drukowanej oraz elektronicznej.


3.   Klient w ciągu 7 dni od chwili przekazania przez Projektanta kompletnego projektu ma prawo zgłoszenia w formie e-mail/na piśmie zastrzeżeń dotyczących przekazanego materiału. Po tym czasie projekt uważa się za przyjęty i zaakceptowany bez zastrzeżeń w stanie wolnym od wad, jak również w kształcie w pełni zgodnym z wolą Zleceniodawcy i treścią niniejszej umowy.


4.  W przypadku gdy projekt powstanie w oparciu o rysunki techniczne dostarczone przez Klienta, za niezgodność rysunków technicznych ze stanem faktycznym przekazanych przez Klienta, Projektant nie ponosi odpowiedzialności.

 

5. W przypadku projektu wykonawczego, Projektant zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego z wykonawcami, jeśli zaistnieje potrzeba udzielenia dodatkowych wyjaśnień związanych z problematyką zawartą w przekazanym projekcie, natomiast wszelkie zmiany w projekcie są odpłatne i podlegają osobnej umowie i harmonogramowi.


6.  Nadzór autorski związany z obecnością Projektanta na budowie jest przypisany do projektu pod klucz. W innym przypadku podlega osobnej umowie.

7.  Na życzenie Klienta, Projektant przewiduje Nadzór-Wizytę w omówionym wcześniej zakresie związany z obecnością Projektanta podczas prac wykonawczych na Inwestycji, podlega opłacie, zgodnie z Harmonogramem prac dodatkowych. Opłata naliczana jest za godzinę, zatwierdzona podpisem Zleceniodawcy bądź Osoby Upoważnionej.


8. Wszelkie prawa autorskie do utworów stworzonych przez Projektanta w ramach Projektu, oraz przedmiotów stanowiących element aranżacji wnętrza przysługują wyłącznie Projektantowi.


9. W celu przekazania praw autorskich do utworów stworzonych na potrzeby Projektu wymaga się zawarcia osobnej umowy pomiędzy Stronami.


10.  Projektant zastrzega sobie prawo do wykonania zdjęć pomieszczeń po zrealizowaniu projektu w celu wykorzystania ich - nieodpłatnie - na potrzeby promocji prowadzonej przez siebie działalności z oznaczeniem swojego autorstwa.

11.   Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


12. W przypadku opóźnienia z wykonaniem prac określonych umową z winy Projektanta, Klient może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie, po uprzednim zawiadomieniu Projektanta. Za wykonaną pracę do dnia odstąpienia od umowy, Projektantowi należy się wynagrodzenie w zakresie wykonanych etapów.


13. W przypadku opóźnienia Klienta w płatności, przekraczającego 7 dni, Projektant uprawniony jest do powstrzymania się z wykonaniem jakichkolwiek prac, aż do momentu dokonania zapłaty.

14.  W przypadku nieuregulowania w terminie 7 dni należności wynikających z niniejszej umowy przez Klienta , Projektant może odstąpić od wykonania niniejszej umowy z winy Klienta.


15. Projektant może odstąpić od wykonania prac w każdym czasie, zawiadamiając o tym na Klienta, gdy ten będzie żądał wprowadzenia do projektu rozwiązań niezgodnych z normami budowlanymi lub zasadami bezpieczeństwa, oraz nie będzie dostarczał dokumentów i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy lub decyzje Inwestora będą uniemożliwiały realizację umowy.


16.  Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadku braku porozumienia w przedmiocie realizacji któregokolwiek z etapów współpracy. Wówczas wynagrodzenie należy się Projektantowi za każdy z wykonanych etapów oraz z tytułu prac dodatkowych opisanych i zatwierdzonych w Harmonogramie prac dodatkowych.

17.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilny oraz Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 

bottom of page